Privacy

Bij The July gaan we zorgvuldig om met je persoonlijke ruimte, zowel in onze apartment-hotels als online. We zijn openhartig over hoe we met je data omgaan. Zo kun je onbekommerd genieten, online én offline.

Jouw privacy, onze prioriteit

Privacybeleid

The July B.V. respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met volledige transparantie voor onze gasten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel/de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Als u meer informatie wilt over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgapparaten accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

De huidig beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens uw bezoek aan onze website, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 - Definities

Website (hierna: "Website") www.thejuly.com

Partij verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens (hierna: "de controlerende partij"): The July B.V., gevestigd te Naritaweg 51, 1043 BP Amsterdam, Nederland, KvK-nummer: 68819528.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruiken van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, evenals voor alle commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - Website-inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de controlerende partij, wordt streng verboden.

 Artikel 4 - Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de controlerende partij te allen tijde:

  • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De controlerende partij is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten ervan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding maakt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor de websites die u bezoekt en de informatie die u opzoekt.

De controlerende partij is niet aansprakelijk voor juridische stappen die tegen u worden ondernomen:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De controlerende partij is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult afzien van elke daaropvolgende (juridische) actie tegen de controlerende partij.

Als de controlerende partij betrokken is bij een geschil als gevolg van uw (mis)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen.

 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door de controlerende partij (gespecificeerd in artikel 15).

Persoonsgegevens betekenen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').

Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

Conform Artikel 13, paragraaf 2, sub b van de AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@thejuly.com.

Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.

Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u een antwoord van ons.

Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.


Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

In geval van inbreuk op enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de controlerende partij verzamelde persoonsgegevens vereisen, zullen deze aan hen worden verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet langer vallen onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid.

Als bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controlerende partij de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.


Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de controlerende partij. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: privacy@thejuly.com.

Uw persoonsgegevens zullen niet door onze partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden.


Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronisch apparaat wordt geplaatst bij een bezoek aan onze website. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op andere wijze om toestemming vragen. Uw toestemming is dertien maanden geldig.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen.     
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals aantallen bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.
  • Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën van mensen anders bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.

Specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)

Google Analytics (analytische cookie)

Hotjar Formulier Analyse & Conversietrechters

Hotjar Heatmaps & Opnames.

 

Bij een bezoek aan onze website kunnen cookies van de controlerende partij en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen we u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Afbeeldingen en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die een aangeboden product op onze website begeleiden.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, heeft de exclusieve bevoegdheid indien een geschil met betrekking tot deze voorwaarden zou ontstaan, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met: Privacy officer, privacy@thejuly.com.

 

Artikel 15 - Verzamelde persoonsgegevens:

De gegevens over de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de gebruiker, beheren van contacten en het versturen van berichten, Analytics, Heatmapping en sessie-opname.


Analytics

De diensten in dit onderdeel stellen de eigenaar in staat om webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.

 

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacy Shield.

 

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Het werkt door de IP-adressen van gebruikers te verkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server worden verzonden en daar worden verkort. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacy Shield.

Hotjar Formulieranalyse & Conversietrechters (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een analytische dienst geleverd door Hotjar Ltd. Hotjar eerbiedigt generieke "Do Not Track"-headers. Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen om geen gegevens van u te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. Vind de opt-out-informatie van Hotjar hier. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Malta – Privacybeleid – Opt Out.

 

Contactformulier (deze website)

Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker deze website om deze details te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven in de koptekst van het formulier. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam.

 

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)

Door te kiezen voor de mailinglijst of de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van aanmelding op deze website of na een aankoop. Verzamelde persoonsgegevens: geboortedatum, e-mailadres, voornaam en achternaam.

 

Hotjar Heatmaps & Opnames (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een dienst voor sessieopnames en heatmaps geleverd door Hotjar Ltd. Hotjar eerbiedigt generieke "Do Not Track"-headers. Dit betekent dat de browser het script kan vertellen om geen gegevens van de gebruiker te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies, gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Malta – Privacybeleid – Opt Out.

 

Boekingsengine

Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, mobiel nummer, adres, creditcardgegevens en paspoortinformatie voor internationale gasten. Deze informatie heeft allemaal betrekking op een hotelreservering. Door het boekingsformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke om deze details te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven op het boekingsformulier. U kunt het beleid van Net Affinity lezen door te bezoeken: https://www.netaffinity.com/privacy.html

 

Online reisagenten van derden

Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, mobiel nummer, adres en creditcardgegevens. Deze informatie heeft allemaal betrekking op een hotelreservering. Door het boekingsformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke om deze details te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven op het boekingsformulier.

 

Laatst bijgewerkt op: 03-10-23